Referat fra KSU's delegeretmøde 2005

31-08-2005Referat fra KSUs delegeretmøde d. 21. marts 2005 i Brønshøj Skakforenings lokaler, Frederikssundsvej 118 A.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Formandens beretning.
3: Regnskab og budget.
4: Forslag.
5: Fastsættelse af kontingent.
6: Valg af formand.
7: Valg af kasserer.
8: Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer.
9: Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
10: Valg af turnerings komite for klubholdturneringen.
11: Evt.

Antal delegerede i parentes:
Albertslund(1), Amager(2), Hvidovre(1), Borgen(1), Brønshøj(2), Tårnet Ballerup(1), Frederiksberg(3), Glostrup(1), LVS(1), Rødovre(2), Skakspilleren(1), Skovlunde(2), Brøndbyerne(1), KS(2), Taastrup(3), Odysseus(1), K41(2), i alt 27 delegerede fra 17 ud af 39 klubber.

Formanden åbnede mødet og bad forsamlingen rejse sig og mindes afdøde skakkammerater.

Inden valg af dirigent beklagede formanden at indkaldelsen til mødet ikke overholdte unionens vedtægter mht. udsendelse af regnskabet. Formanden havde glemt at regnskabet skulle sendes ud sammen med indkaldelsen, regnskabet var for længst blevet revideret og var dermed klar i tide. I stedet blev regnskabet lagt ud på www.ksu.dk og der blev udsendt en mail til klubformændene at regnskabet kunne findes der.

Ad punkt 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Mogens Bengtsson (K41), der blev valgt uden modkandidat.

Mogens Bengtsson konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt, men som formanden netop havde forklaret, var proceduren for indkaldelsen ikke overholdt idet regnskabet ikke var udsendt sammen med indkaldelsen.

Mogens Bengtsson tilkendegav, at han var tilfreds med formandens forklaring og mente at mødet kunne gennemføres, evt. med indlagte pauser til at nærstudere det omdelte regnskab, hvis de delegerede ønskede dette. Alternativet var at erklære mødet for ulovligt og efterfølgende indkalde til et nyt, men dette ville bl.a. indebære at KSU mistede chancen for at klæde formanden på til DSU-mødet i påsken. Mogens Bengtsson erklærede, at han som dirigent ville gennemføre mødet og hvis delegeretmødet, som KSU højeste myndighed, ville noget andet, måtte man vælge en anden dirigent. Der blev ikke foreslået en anden dirigentkandidat, og Mogens Bengtsson erklærede mødet for åbent.

Gerner Carlson forlangte ordet til forretningsordenen.

Gerner Carlsson, Frederiksberg indvendte at delegeretmødet ikke var lovligt pga. regnskabet ikke var udsendt sammen med indkaldelsen. Han ville have mødet kendt ugyldigt. Lars Bech Hansen svarede, at en udsættelse også ville stride mod lovene, da delegeretmødet ifølge disse skulle afholdes inden DSUs tilsvarende møde i påsken.

Gengivelsen af Gerner Carlsons indlæg er mangelfuld idet han forlangte indlægget ført ordret til protokols. Dette forlangte han dog først efter indlægget var blevet fremsagt, hvorfor sekretæren ikke havde mulighed for, under mødet, at nedskrive indlægget ordret. Gerner Carlson fik derfor efterfølgende mulighed for, gennem formanden for Frederiksberg Skakforening, at skrive sit indlæg ordret til referatet, men denne opfordring har han ikke ønsket at udfylde.

Der var uddeling af præmier til vinderne af de forskellige rækker i KSUs holdturnering:

Mesterrækken: K41 2
1. række, gruppe 1: Seksløberen 1
1. række, gruppe 2: Albertslund 1
2. række, gruppe 1: K41 3
2. række, gruppe 2: KS 2
3. række: Brøndbyerne 2
4. række, gruppe 1: Måløv 1
4. række, gruppe 2: K41 4
4. række, junior: Brønshøj

Ad punkt 2:

Beretningen var denne gang blevet udsendt med e-post. Det blev
diskuteret, om nettet var en betryggende måde at kommunikere på. Der var
stemning for at e-post var akceptabelt, mens det ikke var i orden blot
at lægge materiale ud på KSUs hjemmeside.

Frode B. Nielsen, Frederiksberg mente, at datoen på delegeretmødet godt
kunne offentliggøres allerede i januar. Formanden var positiv.

Der var debat om klubholdturneringen, især fællesafslutningen. Jan-Ole
Johannesen, Brøndby, Freddy Christensen, Glostrup og Bjørn Enemark,
Rødovre var imod denne. Sidstnævnte ønskede også rating af turneringen
afskaffet igen. De fleste var for fællesafslutningen, som er den største
samling af skakspillere i Danmark. Resultatformidlingen kan forbedres.

Vedrørende Politiken Cup ville korrektionsberegningen blive ændret.
Debat om søgning af støtte til denne og dansk skak generelt: Der bliver
søgt støtte fra kommuner og amter, men det er svært at få nogle midler.
Formanden gjorde opmærksom på, at de nye regioner efter sigende ikke får
kulturpenge. Skal søges hos kommunerne, hvilket er problematisk for en
amtsorganisation som KSU. Så klubberne må søge.

FIDE har hævet afgiften for ELO-rating til 2 Schweizer-francs pr.
spiller. Forretningsudvalget har foreslået, at lægge det på
EMT-afgiften. Formanden havde været mod dette på sidste HB-møde.

Finn Bonnez, KS og Frode B. Nielsen gjorde opmærksom på, at hvis KSU
ønskede at klubber i København eller Frederiksberg kommuner skulle
påtage sig arrangementet af Pokalturneringen, måtte KSU afsætte et beløb
til den, da disse klubber skulle betale for at leje deres lokaler.

Der blev stemt om formandens beretning, 1 imod og resten for.

Ad punkt 3:
Restancer fra klubberne er ved at blive nedkæmpet.
Budget fastsættelse.
Sigemann bliver muligvis ikke gennemført i 2006 da den er blevet for dyr, man vil hellere bruge nogle ekstra midler på Politiken cup.

Der blev stemt for regnskabet, alle stemte for regnskabet.

Ad punkt 4:
Ingen forslag.

Ad punkt 5:
Uændret kontingent blev vedtaget.

Ad punkt 6:
Formand Lars-Henrik Bech Hansen genopstiller, genvalgt uden modkandidat.

Ad punkt 7:
Kasserer René Baarup Christensen genopstiller, genvalgt uden modkandidat.

Ad punkt 8:
Bestyrelsesmedlemmerne Jacob Pallesen, Arild Rimestad, Claus Olsen og Jacob Kaaber genopstiller. Nyvalg af Jakob Aabling-Thomsen. Alle blev valgt uden modkandidater.

Ad punkt 9:
Revisorerne Bjørn Enemark og Frode Benedict Nielsen genopstiller, valgt uden modkandidat.
Revisorsuppleant Gerner Carlsson genopstillede, valgt uden modkandidat.

Ad punkt 10:
Niels-Erik Andersen, Gerner Carlsson og Henrik Olsen genopstillede, valgt uden modkandidat.

Ad punkt 11:
Formand Lars-Henrik Bech Hansen gennemgik at tænketanken var kommet frem til at der skal 3 i HB fra KSU, til hvilket formanden havde fået tilføjet at hovedkredsen selv kunne skønne om man vil have 1-3 i HB.

Formanden takkede dirigenten og mødet afsluttedes med tre gange hurra for KSU.
Referent: Jakob Aabling-Thomsen.
Copyright 2005-2008 Københavns Skak union.      DHTML Menu By Milonic JavaScript Kontakt : webmaster@ksu.dk | formand@ksu.dk